Regulamin

 

Regulamin Serwisu GRUBATUBA.PL (zwany dalej „Regulaminem”)
Wersja z dnia 01.02.2013
 
§ 1
Wstęp
 
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.
Przedmiotem regulacji są warunki funkcjonowania Serwisu Internetowego GRUBATUBA.PL, znajdującego się pod adresem internetowym https://grubatuba.pl Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu GRUBATUBA.PL, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią tego Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po akceptacji wszystkich jego postanowień.
 
§ 2
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Uodo to ustawa dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.)
Usude to ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
Administrator to podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 50/52, nr NIP: 522-005-96-82

Administrator danych osobowych to zgodnie z art. 7 pkt. 4 uodo organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 uodo, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 50/52.

Użytkownik to osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz Rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest osoba małoletnia, która ukończyła lat trzynaście, oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo.

Baza Użytkowników Serwisu to zbiór danych osobowych, w tym zdjęć, które Użytkownik Serwisu udostępnił, akceptując Regulamin Serwisu, przetwarzany w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

Konto to udostępnione Użytkownikowi miejsce na zasobie sieciowym Serwisu, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
Profil to dedykowana Użytkownikowi podstrona Serwisu zawierająca dane, zdjęcia i filmy, które z własnej woli udostępnił on na Serwisie, z którymi mogą się zapoznać wybrani przez niego inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Login/Nick to przybrana na etapie rejestracji Konta nazwa Użytkownika.
Osoba trzecia to osoba niezarejestrowana jako Użytkownik, niezależnie od tego czy odwiedza Serwis.
Serwis CKM.PL to portal, który znajduje się pod następującym adresem internetowym https://GRUBATUBA.pl Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiającą Użytkownikom dodawanie własnych plotek, komentowanie, edytowanie swojego profilu, dodawanie awatarów, oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.

Regulamin to niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Regulamin to również jego Załączniki, które stanowią integralną część dokumentu.

§ 3
Zasady korzystania z Serwisu CKM.PL
Właścicielem Serwisu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 50/52.
Przedmiotem działalności Serwisu jest:
a) prowadzenie Bazy Kont (Profili) Użytkowników,
b) umożliwienie Użytkownikom dodawania komentarzy, edycję własnego profilu, 
c) udostępnianie zasobów Serwisu o tematyce lifestylowej,
d) udostępnianie miejsca w Serwisie w celu umieszczania w nim przez Użytkowników - danych, zdjęć i filmów oraz awatarów,
Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu musi posiadać dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka), akceptujący pliki cookie oraz konto poczty elektronicznej.
Nazwa Serwisu GRUBATUBA.PL, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 
§ 4
Rejestracja w Serwisie GRUBATUBA.PL
Osoby rejestrujące się w Serwisie to jego Użytkownicy.
Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne oraz bezpłatne.
Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie obowiązkowych pól w formularzu rejestracyjnym znajdującym się pod adresem https://grubatuba.pl/rejestracja/

Z chwilą akceptacji formularza rejestracyjnego zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (w języku polskim). Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony.

Użytkownik zobowiązuje się zgodnie z prawdą podać w formularzu rejestracyjnym wymagane dane osobowe tj. adres e-mail, login, hasło.
Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) „Zapoznałem się z Regulaminem”,
b) „Akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu”,
c) „Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu”,
d) „Dane osobowe, które podałem w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą”,
e) „Zezwalam na wykorzystanie mojego wizerunku w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie”,
f) „Oświadczam, że osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły na to swojego zezwolenia”,
g) „Oświadczam, iż zamieszczenie przeze mnie danych innych osób nastąpiło w sposób legalny i legitymuję się przesłanką ich przetwarzania.”,
h) „Oświadczam, iż przystępując do Serwisu i korzystając z niego zobowiązuje się działać nie naruszając praw osób trzecich”,
i) „Przyjmuję do wiadomości, iż będą mi przesyłane na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres informacje systemowe, wiadomości od Administratora oraz informacje o utrudnieniach, zmianach jak również przerwach w działaniu Serwisu”.

§5
Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu uodo jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 50/52.
W momencie akceptacji formularza rejestracyjnego zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i Administrator danych przetwarza dane osobowe

Użytkowników na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo.

Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator danych ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku udostępnionego w Serwisie, poprzez legitymowanie się przesłanką przetwarzania danych osobowych osób trzecich. Jeśli podstawa przetwarzania danych będzie budziła wątpliwość, czy Użytkownik ma prawo umieszczać dane osobowe, w tym wizerunek osoby trzeciej Administrator danych może odmówić zawarcia umowy świadczenia usługi (umieszczenie danych) albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
Użytkownik ma prawo wglądu do treści przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
W przypadku powzięcia przez Administratora danych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym może on wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych lub zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy. Administrator danych może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika..
Administrator danych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz (w razie wyrażenia zgody) w celach marketingowych podmiotom współpracującym z Marquard Media Polska Sp. z o.o.
Oprócz danych o Użytkowniku zebranych podczas rejestracji będą zbierane, za osobną zgodą, dane w postaci plików cookies, które będą służyć do celów reklamy oraz polepszenia Usług świadczonych przez Usługodawcę.

Dodatkowo będą zbieranie informacje o dacie dodania komentarza lub materiałów przez Użytkownika oraz adres IP komputera, z którego został nadany komentarz lub przesłany materiał.
 
§ 6
Warunki korzystania z Serwisu GRUBATUBA.PL
 
Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
Zakazane jest udostępnianie swojego konta innym osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych osób. Za udostępnienie konta należy uznać przekazanie nazwy użytkownika oraz hasła, jak również umożliwienie pracy w Serwisie przez inne osoby po zalogowaniu Użytkownika.
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Administratora i innych podmiotów,
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych.
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów.

Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, w tym wizerunek lub inne treści, przyjmuje do wiadomości, że wgląd w te informacje będą mieli inni Użytkownicy oraz Administrator, a także że Administrator będzie je przetwarzał zgodnie z Regulaminem.
W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnie, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie. Użytkownik tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację z uwagi na rasę, kulturę, pochodzenie etniczne lub filozoficzne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji (wglądu) w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 
§ 7
Zasady korzystania z Serwisu
 
Osoba rejestrująca się w Serwisie zobowiązana jest do podania następujących danych: adres e-mail, login/nick, oraz hasło.
Osoba rejestrująca się w Serwisie może podać również inne dane osobowe.
W Serwisie dla wszystkich odwiedzających jawny jest jedynie login/nick.
Inne podane przez Użytkownika dane osobowe są jawne według jego woli dla wszystkich odwiedzających Serwis, wszystkich Użytkowników lub określonych przez Użytkownika znajomych.
Użytkownik po zalogowaniu ma możliwość komentowania i oceniania treści publikowanych przez redakcję i innych Użytkowników, jak również dodawania zdjęć i filmów oraz awatarów.
Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak również zamieszczanie treści bezprawnych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, jak również podszywanie się pod inne osoby.
Użytkownik może rozwiązać umowę z Administratorem poprzez usunięcie Konta.

§ 8
Zablokowanie Konta

Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu, bądź innych Użytkowników czy osób trzecich.
Administrator może rozwiązać umowę przez zablokowanie Konta w sytuacji: 
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, 
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników, Administratora lub osób trzecich,
c) umieszczania na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 
3. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie postanowienia Regulaminu. 
4. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania konta w przypadku postępowania niezgodnego z § 7 pkt 9.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
6. Administrator zablokuje konto w przypadku rozwiązania umowy.
7. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej akceptacji Administratora.
8. Administrator zablokuje Konto Użytkownika, który nie zaloguje się do Serwisu przez okres 6 miesięcy.
 
§ 9
Odpowiedzialność
 
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, czy niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy są powiadamiani.
Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
 
§ 10
Reklamacje
Użytkownik może składać do Administratora reklamacje na funkcjonowanie Serwisu.
Administrator będzie rozpatrywał zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator może pozostawić bez rozpoznania reklamacje, które wynikają z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
Administrator nie będzie rozpoznawał reklamacji dotyczących usług świadczonych przez inne podmioty przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie będzie również przekazywał tych reklamacji do właściwych podmiotów.
Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej umowy przysługuje usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
§ 11 
Wymagania techniczne
 
Usługodawca będzie świadczył Serwis za pomocą środków technicznych, jakie uzna za optymalne dla prawidłowego wykonywania swoich zobowiązań.
Usługodawca podejmie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji pomiędzy serwerem Usługodawcy a urządzeniem końcowym Użytkownika, w sytuacji, w której podaje on swoje dane w celu rejestracji w Serwisie oraz za każdym razem, kiedy podaje swoje dane dla potrzeb zalogowania się w Serwisie. W tych przypadkach połączenie będzie szyfrowane za pomocą SSL 2.0 (zalecany jest TLS 1.1).
Do korzystania z Serwisu Użytkownik musi dysponować komputerem z dostępem do sieci Internet.
Minimalne parametry techniczne komputera Użytkownika są następujące:
§ procesor 1.0 GHz;
§ pamięć RAM 512 MB;
§ przeglądarka:
· Internet Explorer 8.0 lub nowsza,
· Firefox 3.6 lub nowsza,
· Opera 9.0 lub nowsza,
· Chrome 11.0 lub nowsza,
· włączona obsługa cookie,
· zainstalowany plugin Flash 9.0 lub nowszy,
· włączona obsługa JavaScript.
Minimalne parametry dostępu do sieci Internet są następujące prędkość pobierania 512 kB/s prędkość wysyłania 256 kB/s .
 
§ 12
Przepisy końcowe
Regulamin jest dostępny pod adresem https://GRUBATUBA.pl
Kontakt z Administratorem jest możliwy również za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected]
Administrator będzie informował o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez jego niezwłoczne opublikowanie na łamach Serwisu, wraz z informacją daty ostatniej wersji.
W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien usunąć swoje Konto. Brak takiej reakcji oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.